previous pauseresume next

رسالت

بیمارستان حشمتیه حبیبیان نایین تلاش می کند تا با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های ارزشمند انسانی، در راستای سیاست های اعلام شده وزارت بهداشت و درمان ، حفظ و ارتقای سطح سلامت و ایجاد امنیت فکری مردم شهرستان نایین بخصوص سلامت اقشار آسیب پذیر را سرلوحه کار خود قرار دهد و در این شهرستان که یکی از راه های سوق الجیشی و ارتباطی مرکز کشور است، ارائه خدمات اورژانس را به عنوان  مرکز ارجاع و تروما بر عهده گیرد.این بیمارستان با درنظر گرفتن شأن و مرتبه انسان ها و اینکه برخورداری از سلامت زندگی حق همه افراد است، جهت گسترش و ارتقای کیفیت خدمات درمانی برنامه ریزی می کند