previous pauseresume next

بازدید تیمهای مدیریت اجرایی و ایمنی بیمار از بخش داخلی بیمارستان حشمتیه نایین

روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ تیمهای مدیریت اجرایی و ایمنی بیمار از بخش داخلی بیمارستان بازدید نمودند . در این بازدید نسبت به تکمیل چک لیست ها اقدام و مشکلات موجود در بخش مذکور و پیشنهاد کارکنان برای رفع آنها مورد بررسی قرار گرفت .